คุณลักษณะรายวิชา

 จุดประสงค์รายวิชา

        1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
        2.ประกอบ และบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
        3.ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์
        4.มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

    สมรรถนะรายวิชา
        
        1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
        2.ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน
        3.บำรุงรักษาอุปกรณ์ และแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์

    คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรวจและกำจัดไวรัส แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์สำรองและป้องกันความเสียหายของข้อมูล การกู้คืนข้อมูล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น